Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
BN2022
senior
żurawina święta
30-LECIE
ZIOŁA FIX
Żurawiny
PRZYPRAWY
KLASYKI
ZESTAWY
SUPLEMENTY

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności Użytkownika sklepu internetowego www.sklep.kawon.com.pl

 

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” Nowak Sp.j. z siedzibą w Krajewicach (63-800 Gostyń), KRS: 0000005556

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania Polityki Prywatności, istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Danych pod adresem:

Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” Nowak Sp.j. z siedzibą w Krajewicach (63-800 Gostyń), KRS: 0000005556

bądź też w formie w formie elektronicznej pod adresem e-mailowym:

kawon@kawon.com.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej: “RODO”).
 1. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

 

 1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe zbierane są przez Administratora poprzez przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika w drodze wypełnienia formularzy rejestracyjnego, w trakcie kontaktu e-mailowego lub listownego, jak również zawierania umowy sprzedaży i wypełnienia w tym celu stosownego formularza online.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik może w każdej chwili:
 • żądać dostępu do danych zawartych w formularzu rejestracyjnym;
 • poprawienia swoich danych osobowych bądź też ich uzupełnienia;
 • wycofać złożoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przez cofnięciem;
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ich ograniczenia;
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych poprzez otrzymanie kopii danych przetwarzanych przez Administratora Danych;
 • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, na które wyraził wcześniej zgodę, w tym również dotyczących marketingu bezpośredniego (wówczas Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe jedynie z ważnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, natomiast od tego momentu nie może dłużej ich przetwarzać w innych celach)
 • wnieść skargę do organu nadzorczego
 1. Prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO, natomiast prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy.
 1. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu Użytkownika na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub danej osoby (w tym wypadku Użytkownika) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – natomiast takie uprawnienie nie przysługuje Administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

 

 1. CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA:

Dane podane w formularzu są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy sprzedaży, której są Państwo stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest warunkiem jej zawarcia do czasu jej realizacji (w tym również wystawienia faktury VAT w przypadku takiego życzenia Użytkownika) przy czym odmowa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych powoduje automatyczną rezygnację przez Użytkownika z zawarcia umowy sprzedaży  à do czasu jej realizacji oraz wykazania prawidłowości jej wykonania (przedawnienia roszczeń z nią związanych);
 • w celu obsługi konta Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO à aż do momentu jego rezygnacji
 • w celu odpowiedzi na kontakt ze strony Użytkownika bądź osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) dana osoba zgodę na kontakt związany z realizacją jego prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi. à do czasu zakończenia kontaktu ze strony Użytkownika;
 • w celu realizacji spoczywających na Administratorze Danych obowiązków księgowych, podatkowych i innego rodzaju zobowiązań prawnych (w tym również rozpoznania ewentualnej reklamacji, odstąpienia od umowy, termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora) związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO à przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa (dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach zamówienia, lub w inny sposób Z.Z. KAWON-HURT Nowak Sp. J. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Zakład Zielarski KAWON – HURT Nowak Sp. J. oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Zakład Zielarski KAWON – HURT Nowak Sp. J - przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia)
 • w celu wysyłania newslettera z treściami reklamowymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika à do czasu jej cofnięcia (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera  adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnych informacji o ofercie oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności Zakładu Zielarskiego KAWON – HURT Nowak Spółka Jawna).

 

 1. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
 1. W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości zapisu np. na newsletter.
 2. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Z.Z Kawon-Hurt Nowak Sp. J. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania  kontaktu w przyszłości.
 3. W przypadku danych osób, które są stroną zamówienia zawartego z Z.Z Kawon-Hurt Nowak Sp. J  – podanie danych niezbędnych do wykonania zamówienia  jest warunkiem zawarcia i wykonania zamówienia.

 

 1. REZYGNACJA Z NEWSLETTERA

Zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Aby zrezygnować z newslettera należy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych wdrażającw tym celu odpowiednie środki techniczneo organizacyjne aby zapewnić im poufność. 
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

 

 1. PLIKI „COOKIES”
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

 

 1. MODYFIKACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki ochrony prywatności z powodów dotyczących rozwoju technologicznego bądź też zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych, o czym będzie niezwłocznie informować Użytkownika.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu